New Opportunity: Volunteer Fundraising Manager

26 October 2022

We are recruiting!

We are looking for a talented Volunteer Development Manager to join our team at Sight Life, a local sight loss charity providing services and support to blind and partially sighted people in Cardiff, Swansea, Neath Port Talbot, and Rhondda Cynon Taff. 

This post is grant funded by the National Lottery Community Fund for a 22-month fixed term contract as part of a 2-year People and Places project called “Volunteering Insight”. The project seeks to develop a number of additional volunteers for Sight Life to assist with Befriending, Driving and Community Champions with VI who can contribute towards reducing social exclusion.

What will you be doing?

In this role, you will take responsibility for the recruitment, onboarding, training and management of a pool of volunteers to support all of our charitable objectives and to identify opportunities for innovation and development within volunteering and volunteer-led services. 

Click on the link below to find out more about the responsibilities and how to apply.

Volunteer Development Manager (English)

Rydym yn recriwtio! 

Rydym yn chwilio am Reolwr Datblygu Gwirfoddolwyr dawnus i ymuno â’n tîm yn Sight Life, elusen leol sy’n darparu gwasanaethau a chymorth i bobl ddall a rhannol ddall yng Nghaerdydd, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, a Rhondda Cynon Taf. 

Chaiff y swydd yma ei ariannu gan grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar gyfer contract cyfnod penodol o 22 mis fel rhan o brosiect 2 flynedd People and Places o’r enw “Volunteering Insight”. 

Mae’r prosiect yn ceisio datblygu nifer o wirfoddolwyr ychwanegol ar gyfer Sight Life i gynorthwyo gyda Hyrwyddwyr Cyfeillio, Gyrru a Chymunedol gyda VI a all gyfrannu at leihau eithrio cymdeithasol. 

Beth fyddwch chi’n ei wneud? 

Yn y rôl yma, byddwch yn cymryd cyfrifoldeb am recriwtio, ymuno â, hyfforddi a rheoli cronfa o wirfoddolwyr i gefnogi ein holl amcanion elusennol ac i nodi cyfleoedd ar gyfer arloesi a datblygu o fewn gwirfoddoli a gwasanaethau a arweinir gan wirfoddolwyr. 

Cliciwch ar y ddolen berthnasol isod i weld y rhestr llawn o gyfrifoldebau a sut i wneud cais am y cyfle. 

Reolwr Datblygu Gwirfoddolwyr (Cymraeg)